I voor. 15. detsember 1998. a.

Informaatikaülesannete lahendamise juhend


Informaatikaülesanneteks on programmide koostamine IBM PC tüüpi arvutile. Võib kasutada keeli BASIC, PASCAL ja C. Lahenduste hindamiseks testitakse programmide tööd arvutil konkreetsete sisendandmetega. Seetõttu saame kontrollida vaid elektroonilisel kujul esitatud töid ja lahendused tuleb kohale saata kas kettaga või elektronpostiga. Meie postiaadress lahenduste jaoks on

Täppisteaduste kool (IO), Tähe 4 - 143, Tartu, 51010

ja elektronposti aadress qnne@physic.ut.ee.

Mittekompileeritava BASIC-programmi korral tuleb meile saata BAS-fail, kompileeritava keele korral nii lähtetekst kui ka EXE-fail.

Kui saadate oma lahenduse elektronpostiga, siis uurige oma postmasterilt, kuidas selliseid faile saata. Programmide saatmist soovitame alustada mõned päevad enne tähtaega ja lugeda saatmine õnnestunuks alles siis, kui olete meilt saanud sellekohase teate. Soovitame samaaegselt kirja saatmisega meile adresseerida ta ka endale: mõned saatmisvead saate nii kohe teada.

Enda kohta palume lisada eraldi lehel või elektronkirja põhitekstis järgmised andmed:

Nimi, kool, klass, sünniaeg, kasutatud programmeerimiskeel ja versioon, informaatikaõpetaja (kui on)


Üldnõuded

  • Programmide failide nimed koostage oma nimest (või selle lühendist), ülesande numbrist ja programmeerimiskeelele vastavast laiendist (näiteks: TAMM1.PAS, TAMM2.BAS, jne.)
  • Iga programm peab alustama tööd autori, kooli, klassi ja ülesande teatamisega (viimaseks piisab ühest lausest). Mingeid kujunduse elemente (värvid, kaunistused, heli jne.) palume mitte lisada.
  • Sisestamisel peab programm küsima andmeid arusaadaval viisil, näiteks kirjutades ekraanile: A= , 1. liidetav= vms. Andmed tuleb sisestada järjekorras, mis on antud ülesande teksti sisestamist kirjeldavas osas.
  • Programme testitakse ainult ülesande tekstis antud tingimustele vastavate andmetega, programm ei pea neid tingimusi kontrollima.
  • Kui pole tegemist väga mahuka sisendi või väljundiga, peab programm jätma sisendandmed vastuse andmise ajaks ekraanile.
  • Programm peab reageerima adekvaatselt ja andma välja mõistliku teate (mitte katkestama tööd või jätma vastust andmata) ka selliste andmete korral, millele reageerimine ei ole ülesande tekstis kirjeldatud, aga mis vastavad ülesandes antud sisendtingimustele.
  • Programme testitakse 100 MHz arvutitel ja vastus peab tulema suvaliste algandmete korral 5 sekundiga.
  • Põhiosa hindest määrab programmi töö, aga hinne pannakse ka programmi teksti loetavusele (umbes 10% koguhindest).Palume saata kõik küsimused aadressil
Viimati muudetud: