III voor. 15. veebruar 1999. a.

Keemiaülesanded


1. ülesanne

Nii aatomite kui molekulide masse väljendatakse aatommassiühikutes. Aatommassiühikutelt grammidele ja grammidelt aatommassiühikutele üleminekuks kasutame vastavust

1 gramm = 6,02× 1023 amü.

Hulka 6,02× 1023 nimetatakse mooliks. Seega täpselt ühe mooli amü mass on täpselt 1 gramm.

a) Arvutada 0,40 mooli monohapniku (O), dihapniku (O2) ja trihapniku (O3) mass grammides.

b) Arvutada 5,0 mooli naatriumhüdroksiidi, lämmastikhappe ja väävelhappe mass kilogrammides.

Vastused anda õige arvu tüvenumbritega.

2. ülesanne

Orgaanilistes ühendites annab süsinik 4 sidet, lämmastik 3 sidet, hapnik 2 sidet ja vesinik ühe sideme.

Kirjutada brutovalemitele C2H6O ja C2H7N vastavad kõik võimalikud struktuurivalemid.

3. ülesanne

Molekulide X2Y, ZY2 ja X2Y3 molekulmassid on järgmised:

Mr(X2Y) = 44,0; Mr(ZY2) = 44,0; Mr(X2Y3) = 76,0

Massi järgi on ühendis X2Y elemendi X sisaldus 63,64% ja ühendis ZY2 on elemendi Z sisaldus 27,27%.

a) Leida elementide X, Y ja Z aatommassid.

b) Kirjutada ühendite X2Y, ZY2 ja X2Y3 molekulide valemid.

c) Leida ühendis X2Y3 elementide sisaldus massiprotsentides.

4. ülesanne

16 fosfori aatomit reageeris hapniku molekulidega. Sõltuvalt hapniku molekulide arvust saadi järgnevad (hapniku ja fosfori ühendi) molekulide arvud:

N(O2)                           5 10 15 20 25 30

N(hapniku ja fosfori ühend)     1  2  3  4  4  4

a) Seletada, miks teatud momendist alates ühendi molekulide arv enam ei suurene.

b) Leida moodustunud ühendi valem ja anda tema nimetus.


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 14.02.1999. a.