Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

XLI, 1993.-1994. õppeaasta

Koduse eelvooru vanema rühma ülesanded


1. ülesanne

( 10 p. ) Kahe programmi vahelisel malematsil arvutis pidi kumbki vastastest tegema oma mõtlemisaja esimese tunniga 20 käiku. Selle nõude täitmist jooksvalt ei kontrollitud, vaid algmoment ja kõigi käikude tegemise momendid kirjutati tekstifaili (igal real üks moment: tund, minut, sekund, sajandiksekund, näiteks 10 34 58 91). Esimese käigu järel, mis tehti pärast kahe tunni lõppemist, partii katkestati.

Sisestada tekstifaili nimi. Leida faili põhjal kummagi vastase poolt katkestamiseni tehtud käikude arv ja kulutatud aeg. Teha kindlaks, kas ajanormist peeti kinni. Kui ei, siis leida, kumb vastastest ületas limiidi ja mitmendal käigul.

2. ülesanne

( 15 p. ) Sisestada stringi kujul antud täisarvuliste kordajatega hulkliige p(x) (aste ó10, kordajad kuni 3-kohalised) ja leida tema tuletis. Kirjaviisi näide: sisendi -5x^4+x^3+125x-94 korral on vastus -20x^3+3x^2+125.

3. ülesanne

Filmitähtede partyl kutsuti tantsima ainult neid partnereid, kellega kunagi abielus oli oldud. Party algul teadis üks külaline uut põnevat kuulujuttu. Iga tantsu ajal jutustas igaüks, kes juttu juba kuulnud oli, selle edasi oma paarilisele.

Sisestada tekstifaili nimi ja sellest failist andmed külaliste kohta: esimesel real meeste arv ja naiste arv (kumbki ó10), edasi (ühekaupa real) meeste ja naiste nimed (kõik erinevad), seejärel iga mehe jaoks sümbolitest + ja - koosnev rida, kus + i-ndal kohal näitab, et mees on olnud i-nda daamiga abielus, lõpuks kuulujuttu teadnud külalise nimi.

Teha kindlaks, kas kuulujutt võib saada teatavaks kõigile külaliste- le (10 p.) ja mitu tantsu on selleks vaja (20 p).


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.