Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

XLIII, 1995.-1996. õppeaasta

Informatsioon koduse eelvooru kohta


Informaatika olümpiaad toimub õpilastele kahes vanusegrupis: kuni 10. klassini ja 11.-12. klass. Sellel aastal korraldame kolm vooru. Esimene voor on kodune, lahendused tuleb meile saata 17. jaanuariks. Saadetud lahenduste põhjal kutsume võistlejad piirkondlikule voorule, mis toimub 17. veebruaril suuremates linnades. Piirkondlike voorude tugevamad pääsevad lõppvoorule 28.-30. märtsil Tartus. Lõppvoorul valitakse ka kandidaadid Eesti võistkonda VIII Rahvusvahelisele Informaatika Olümpiaadile kesksuvel Veszpremis (Ungari).

Olümpiaadil on ülesanneteks programmide koostamine IBM PC tüüpi arvutile. Võib kasutada keeli BASIC (GW ja QBasic), PASCAL (Turbo) ja C (Turbo, Borland). Lahenduste hindamiseks testime programme arvutil konkreetsete sisendandmetega, mida saame teha vaid elektroonilisel kujul esitatud töödega. Et vajame Teie programmidest ka üldist ülevaadet, tuleb lahendused kohale saata KAHEL KUJUL:

1. programmi teksti väljatrükid paberil,

2. elektrooniliselt: kas kettaga (tagastame) või elektronpostiga.

Meie postiaadress lahenduste jaoks on

Tartu EE2400, Postimaja, pk. 060, Täppisteaduste kool, Informaatika olümpiaad

ja elektronposti aadress: ttkool@physic.ut.ee

Meie telefoninumber on (27) 465581.

Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas saab ka lahendusi ise kohale tuua ja faile meie kettale ümber kirjutada:

Tartus:

Tähe 4 - 143

Täppisteaduste kool

Telefon: (27) 465581

Tallinnas:

TPÜ Informaatika õppetool

Narva mnt. 25, ruum 419

Telefon: 6409421

Pärnus:

Rüütli 47

tuba 4, 2. korrus

Telefon: (244) 41570

Narvas:

Pähklimäe 3

Valeria Nazarova

Telefon: (235) 42579

Eelmiste aastate kogemused on näidanud, et mõnedes koolides pole elektronpost korrektselt tööle pandud ja meile jõudsid kohale poolikud tekstid või ainult kirja päis. Sellepärast soovitame alustada programmide saatmist mõned päevad enne tähtaega ja lugeda saatmine õnnestunuks alles siis, kui olete meilt saanud sellekohase teate. Soovitame samaaegselt faili saatmisega meile adresseerida ta ka iseendale: mõned saatmisvead saate nii kohe teada.

BASIC-programmi korral tuleb meile saata BAS-fail, PASCAL- ja C-programmi korral nii lähtetekst kui ka EXE-fail. Uurige enne elektronpostiga saatmist oma postmasterilt, kuidas selliseid faile saata.

Enda kohta palume lisada eraldi lehel (ja failis) järgmised andmed:

Nimi

Kool, klass

Sünniaeg

Kasutatud programmeerimiskeel ja versioon

Informaatika õpetaja nimi (kui on)

Millised arvutid on Teie koolis ja kui palju

Kus Teil on veel ligipääs arvutitele

ÜLESANDED

  • Iga programm peab alustama tööd autori, kooli, klassi ja ülesande teatamisega (viimaseks piisab ühest lausest).
  • Et garanteerida kõigi lahenduste eksimusteta testimine samade testidega, loevad programmid sisendandmed tekstifailidest. Programmid peavad küsima sisendandmete faili nime kasutajalt.
  • Programm ei pea kontrollima sisendandmete vastavust ülesande tekstis olevatele tingimustele. Testimisel kasutab komisjon ainult korrektseid algandmeid.
  • Vastuse andmise ajaks peab programm jätma (või tooma uuesti) sisendandmed ekraanile.
  • Programm peab reageerima adekvaatselt ja andma välja mõistliku teate (mitte katkestama tööd või jätma vastust andmata) ka selliste andmete korral, millele reageerimine ei ole ülesande tekstis kirjeldatud, aga mis vastavad ülesandes antud sisendtingimustele.
  • Hinnatakse programmi tööd, mitte teksti.

Kummagi vanuseklassi jaoks on järgnevas viis erineva raskusega ülesannet. Nendest viimased on päris rasked ja järgmisse vooru pääseb kindlasti ka kolme esimese korrektse lahendamisega. Igal osavõtjal tuleb valida KOLM jõukohast ülesannet ja saata meile nende lahendused (kui saadate rohkem, siis testime ainult väiksemate numbritega ülesandeid). Ülesannete kohta tekkivaid küsimusi võib esitada elektronposti aadressil prank@cs.ut.ee (Rein Prank) või telefonil (27) 465484.


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.