Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

XLIII, 28. märts 1996. a.

Lõppvooru noorema rühma ülesanded


1. ülesanne. FAKTORIAAL ( 30 p. )

Tekstifaili ainsal real on positiivne täisarv N (N<=100). Leida N!=1*...*N.

Näiteks arvu 6 korral on vastus 720.


2. ülesanne. TEKSTITÖÖTLUS ( 30 p. )

Tekstifaili esimesel real on täisarv L (20<=L<=80). Ülejäänud ridadel on ladina tähtedega kirjutatud tekstilõik. Lõigu pikkus on kuni 20 rida, reas kuni 80 sümbolit. Sõnad on eraldatud ühe või enama tühikuga, lausete lõpus on punkt.

Väljastada tekstilõik sõnu poolitamata ekraanile, võttes rea pikkuseks L ja kasutades võimalikult vähe ridu. Vasak ja parem serv peavad olema joondatud, nagu teevad tekstitöötlusprogrammid, ja sõnade vahed rea piirides võimalikult võrdse pikkusega.

Võib eeldada, et pole sõnu, mis ei mahu reale, ja et tulemus mahub ekraanile. Kui reale mahub ainult üks sõna, siis paigutada ta rea algusse.

Näide: sisendandmed ja vastus

30
Noorema ruhma voistlejad pidid teise ulesandena koostama
programmi teksti paigutamiseks etteantud
pikkusega ridadele. Sealjuures vois tekstis esineda ka
kahekauparealemittemahtuvaid kolehirmuspikki sonu.
Noorema ruhma voistlejad pidid
teise  ulesandena  koostama
programmi teksti paigutamiseks
etteantud pikkusega ridadele.
Sealjuures   vois  tekstis
esineda           ka
kahekauparealemittemahtuvaid
kolehirmuspikki sonu.

3. ülesanne. ÕPPEAINED ( 40 p. )

Tekstifaili esimesel real on teaduskonnas õpetatavate õppeainete arv N (N<=100). Sellele järgneb üks rida iga aine kohta, kus andmed on paigutatud järgmistele positsioonidele:

1-3 aine nr.
5-24 aine nimetus
26 täht S või K (loetakse sügissemestril või kevadsemestril)
28- ... aine valimiseks vajalike eeldusainete numbrid tühikutega eraldatuna (kuni 5 tk.)

Üliõpilane alustab stuudiumi sügissemestril ja tahab võimalikult vara jõuda teatud õppeaineni. Faili viimasel real on selle aine number. Väljastada kõige varasem semestri number, millal antud ainet saab kuulata, ja üks võimalik variant semestrite kaupa, kuidas võiks valida vajalikud eelnevad ained.

Näide.

9
1 Matem. analüüs I S
2 Elementaarmatem. S
3 Anal. geomeetria S
4 Matem. analüüs II K 1
5 Algebra I K
6 Algebra II K 3 5
7 Matem. analüüs III S 4 6
8 Diferentsiaalgeom. K 3 4
9 Dif.-võrrandid K 4
7

Vastus:

5. semestril
1: 1,3
2: 4,5
3:
4: 6

Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.