Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

1997.-1998. õppeaasta

Informaatikaolümpiaadi juhend


Olümpiaad viiakse läbi kolmes voorus: koolivoor, piirkondlik voor ja lõppvoor. Arvestust peetakse kahes vanuserühmas: kuni 10. klass ja 11.-12. klass.

Olümpiaadil tuleb lahendada algoritmilise iseloomuga ülesandeid, mille lahenduseks on programm keeles BASIC, Pascal või C (C++). Lahendusi hinnatakse programmi testimise teel arvutis. Hinnatakse ainult programmi töö tulemusi, mitte programmi teksti.

Koolivooru organiseerib olümpiaadikomisjon 6. detsembril 1997 koolide informaatika- ja matemaatikaõpetajate abiga koolides, kus on võimalus võistlus läbi viia ja selle korraldamiseks avaldatakse soovi. Vastavast sooviavaldusest teatada Täppisteaduste kooli. Selliste koolide nimekiri avaldatakse koolid-listis ja olympiaadid-listis hiljemalt 27. novembril 1997. Õpilased, kelle koolis võistlust ei korraldata, peavad osalemissoovi korral ise leidma kooli, kus võistlus toimub ja võivad kokkuleppel kohalike korraldajatega võistelda selles koolis. Ülesanded koostab üleriigilise olümpiaadi zürii ja ülesanded toimetatakse koolidesse vastavalt kokkuleppele kohapealsete korraldajatega. Lahendused saadetakse koolidest TÜ Täppisteaduste kooli (Tähe 4 - 143, Tartu; qnne@physic.ut.ee), kus toimub nende kontrollimine. Hiljemalt 20. detsembriks 1997 a. teatatakse kontrollimise tulemustest koolid-listis ja olympiaadid-listis.

Koolivooru tulemuste põhjal kutsutakse paremad lahendajad piirkondlikule olümpiaadile, mis toimub 7. veebruaril 1998. Piirkondliku olümpiaadi toimumise täpsed kohad määratakse vastavalt II voorust osavõtjate elukohtadele. Täpsem informatsioon saadetakse maakondade/linnade haridusosakondadesse ja II voorus osalejatele koos kutsetega. Lahenduste kontrollimine toimub sarnaselt koolivoorule. Piirkondlikul voorul saavad osaleda ka need õpilased, kes mingil objektiivsel põhjusel ei saanud osa võtta koolivoorust.

Olümpiaadi lõppvoor toimub Tartus 14.-15. märtsil 1998. Lõppvooru kutsutakse piirkondlike olümpiaadide ja 15. nov. 97 toimuva lahtise võistluse (täpsem informatsioon ja tingimused kuulutatakse välja eraldi) tulemuste põhjal. Võistlus toimub 5-tunnise praktilise tööna IBM PC tüüpi arvutil. Võistleja poolt valitud keele (QBASIC, Turbo Pascal või Borland C/C++) kompilaator on võistluse alguseks arvutile installeeritud.

Igale võistlejale antakse ketas oma programmide salvestamiseks. Igale ülesandele tuleb esitada ainult üks lahendus, mis tuleb salvestada ülesande tekstis määratud nimega faili. Iga ülesande lahendus peab tervikuna sisalduma ühes lähtefailis. Koostatud programm peab lugema andmeid tekstifailist ja väljastama vastuseid vastavalt ülesande tingimustele ekraanile või tekstifaili täpselt ülesande püstituses antud formaadis. Töö ajal ei ole osavõtjal trükkimise võimalust. Kaasatoodud ketaste ja trükitud materjalide kasutamine ei ole lubatud. Olümpiaadi ajakavas on ette nähtud aeg programmide tööga tutvumiseks ja apellatsioonideks. Sellel ajal võib osavõtja kopeerida programmid ka oma kettale. Protestid lahendab zürii, kelle otsus on lõplik.

Kõik lõppvooru kutsutud õpilased kindlustatakse tasuta toidu ja öömajaga. Sõidukulud ja õpilastega kaasas oleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab lähetaja.

Olümpiaadi lõppvooru tulemuste põhjal valitakse kandidaadid Eesti võistkonda Balti informaatikaolümpiaadile Tartus ja rahvusvahelisele informaatikaolümpiaadile IOI'98 Estorilis, Portugalis (osa saavad võtta ka need, kes on selleks ajaks keskkooli lõpetanud). Kandidaate valitakse töö taseme põhjal nii noorema kui vanema vanuseklassi võistlejate hulgast (IOI toimub ainult ühes vanuseklassis). Kandidaatidele korraldatakse täiendavad õppused ja võistkond valitakse lõplikult rahvusvahelise olümpiaadi tasemele vastavate ülesannetega katsevõistlustel.


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 28.01.1999. a.