Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

06. detsember 1997. a.

Koolivooru noorema rühma ülesanded


1. Korrutustabel (30 punkti, 5 sekundit)

Kirjutada programm, mis väljastab B-süsteemi korrutustabeli. B-süsteemi numbrite väärtused on täisarvud 0…(B-1) ja iga järgu väärtus on B korda suurem eelmise järgu väärtusest. Kui B on suurem 10-st, siis kasutatakse 9st suuremate numbrite tähistamiseks tavaliselt suuri ladina tähti. Näiteks 16-süsteemi numbrid on 0…9 ja A (=10)…F (=15) ning 16-arvu A2F väärtus 10-süsteemis on

10*162+2*161+15*160=10*256+2*16+15*1=2607.

Sisend: Tekstifaili INPUT.TXT esimesel real on B (2 £ B £ 36) 10-süsteemi arvuna.

Väljund: Tekstifaili OUTPUT.TXT esimesele B reale väljastada B-süsteemi korrutustabel, B arvu igal real nii et I. rea J. veerus oleks arvu I*J esitus B-süsteemis. Arvud tuleb üksteisest eraldada tühikutega.

Näide:     INPUT.TXT            OUTPUT.TXT
          3                    1  2   10
                                                              2  11  20
                               10 20  100


2. Lahuste segamine (30 punkti, 5 sekundit)

Laual on kaks katseklaasi, ühes neist puhas soolhape, teises puhas vesi. Keemik võtab esimesest katseklaasist pipetitäie hapet teise klaasi ja segab selle hoolikalt läbi. Seejärel tõstab ta teisest klaasist pipetitäie saadud lahust esimesse klaasi tagasi ja segab ka selle hoolikalt läbi. Seda tegevust kordab ta N korda. Kirjutada programm, mis leiab happe kontsentratsiooni kummaski katseklaasis.

Sisend: Tekstifaili INPUT.TXT esimesel real on kolm tühikutega eraldatud reaalarvu: happe kogus esimeses klaasis (H, 0 < H £ 1000), vee kogus teises klaasis (V, 0 < V £ 1000) ja pipeti suurus (P, 0 < P £ 100). Kõik kolm suurust on antud milliliitrites. Faili teisel real on segamiste arv (N, 1 £ N £ 1000000).

Väljund: Tekstifaili OUTPUT.TXT esimesele reale väljastada tühikutega eraldatult happe osakaal mahuprotsentides vastavalt esimeses ja teises katseklaasis. Vastused väljastada täpsusega vähemalt 2 kohta pärast koma.

Näide:      INPUT.TXT           OUTPUT.TXT
           9.0 9.0 1.0         90.00 10.00
           1


3. Ühend ja ühisosa 40 punkti5 sekundit

Kirjutada programm, mis leiab kahe ringi keskpunktide koordinaatide ja raadiuste põhjal 4 punkti: ühe, mis on nende mõlema sees; ühe, mis on esimese sees, kuid mitte teise sees; ühe, mis on teise sees, kuid mitte esimese sees; ühe, mis pole kummagi sees. Ringjoonel asuv punkt loetakse ringi sees olevaks.

Sisend: Tekstifaili INPUT.TXT esimesel real on kolm tühikutega eraldatud reaalarvu: esimese ringi keskpunkti koordinaadid ja raadius (X1, Y1, R1, |X1|<1000, |Y1|<1000, 0<R1<1000). Teisel real on samad andmed teise ringi kohta.

Väljund: Tekstifaili OUTPUT.TXT esimesele reale väljastada sellise punkti koordinaadid, mis asub mõlema ringi sees (või EI OLE, kui sellist punkti ei leidu); teisele reale sellise punkti koordinaadid, mis asub esimese ringi sees, kuid mitte teise ringi sees (või EI OLE); kolmandale reale sellise punkti koordinaadid, mis asub teise ringi sees, kuid mitte esimese ringi sees (või EI OLE); neljandale reale sellise punkti koordinaadid, mis ei asu kummagi ringi sees.

Näide:

INPUT.TXT                OUTPUT.TXT
0.0 0.0 4.0              0.0 1.0
0.0 0.0 2.0              0.0 3.0
             0.0 5.0


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 28.01.1999. a.