Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

16. detsember 1997. a.

Koolivooru noorema rühma ülesanded


1. Muuseumi külastajad (30 punkti, 5 sekundit)

Muuseumis registreeriti kogu päeva jooksul kõigi külastajate saabumise ja lahkumise ajad minutilise täpsusega. Koostada programm, mis leiaks maksimaalse ühel ajahetkel muuseumis viibinud külastajate arvu.

Sisend: Tekstifaili INPUT.TXT esimesel real on päeva jooksul muuseumis käinud külastajate arv N (1 £ N £ 10000) ja järgmisel N real on igaühel 2 tühikutega eraldatud neljakohalist täisarvu. Esimene arv näitab külastaja saabumise ja teine lahkumise aega. Iga arvu kaks esimest numbrit tähistavad tunde ja kaks viimast minuteid. Ükski külastaja ei saabu täpselt samal ajal kui mõni teine külastaja lahkub.

Väljund: Tekstifaili OUTPUT.TXT väljastada maksimaalne ühel hetkel muuseumis viibinud külastajate arv.

Näide:

INPUT.TXT    OUTPUT.TXT
3        2
1000 1030
1010 1050
1040 1120

2. Tantsupaarid (40 punkti, 5 sekundit)

Pingil istuvad läbisegi poisid ja tüdrukud. Poiss võib kutsuda tantsima ainult oma kõrval istuva tüdruku. Koostada programm, mis leiaks maksimaalse võimaliku tantsupaaride arvu.

Sisend: Tekstifaili INPUT.TXT esimesel real on tähtedest P ja T koosnev sõne (maksimaalne pikkus 20 tähte). Täht P tähistab poissi ja T tüdrukut.

Väljund: Tekstifaili OUTPUT.TXT kirjutada, mitu paari on võimalik moodustada.

Näide:

INPUT.TXT    OUTPUT.TXT
PTPPTTPT     3

3. Ristkülikud (30 punkti, 5 sekundit)

Koostada programm, mis leiaks kahe ristküliku vastastikuse asendi (ühisosata, lõikuvad, üks teise sees). Ristkülikud on antud kahe vastastipu koordinaatidega ja ristkülikute küljed on paralleelsed koordinaattelgedega. Arvestamata võib jätta juhud, kui ristkülikutel on ühine külg või ühine nurk.

Sisend: Tekstifaili INPUT.TXT esimesel real on tühikutega eraldatult esimese ristküliku kahe vastastipu reaalarvulised koordinaadid (X1, Y1, X2, Y2, |X1|<1000, |Y1|<1000, |X2|<1000, |Y2|<1000), teisel real on samad andmed teise ristküliku kohta.

Väljund: Tekstifaili OUTPUT.TXT väljastada ristkülikute vastastikust asendit kirjeldav tekst (ÜHISOSATA, LÕIKUVAD või ÜKS TEISE SEES).

Näide:

INPUT.TXT              OUTPUT.TXT
2.0 2.0 1.0 0.0        LÕIKUVAD
1.0 2.0 0.0 0.0

Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 28.01.1999. a.