Eelmised ülesanded

LXXXIV


Ülesanne 1. Korrosioon

Korrosiooniks nimetatakse materjali (tavaliselt metalli) hävimist keskkonna tõttu. Keemiline korrosioon ilmneb kuivades gaasides või vedelikes, elektrokeemiliseks korrosiooniks on vajalik ka elektrolüütide olemasolu keskkonnas.
1) Tooge näiteid levinud metallide korrosioonist.
2) Järjestage keskkonnad elektrokeemilise korrosiooni kiiruse kasvu suunas: destilleeritud vesi, merevesi, vihmavesi. Põhjendage pakutud järjestust!
3) Kuidas võiks sõltuda korrosiooni kiirus keskkonna temperatuurist?
4,5 mm paksune, 11 cm pikkune ja 5,6 cm laiune raudplaat viidi 150 minutiks 350 ml NaCl lahusesse. Määrati, et pärast seda ajaperioodi oli iga lahuse milliliitri kohta korrodeerunud 0,26 mg rauda. Raua tihedus on 7,85 g/cm3 ning võib eeldada, et korrosiooni kiirus jääb ajas muutumatuks.
4) Milline on raudplaadi paksus 3 kuu pärast?


Ülesanne 2. Glükoos

Inimene võib energiat saada glükoosi (C6H12O6) täieliku oksüdeerumise käigus.
1) Kirjutage glükoosi täieliku oksüdeerumise reaktsioonivõrrand!
Juku kaalub 65 kg ja tahab ronida 2500 m kõrguse mäe otsa, kusjuures energiat kulub selleks tegevuseks kadude tõttu 5 korda rohkem kui sama massi tõstmiseks antud kõrgusele. 1 mooli glükoosi oksüdeerumisel eraldub 2800 kJ energiat ning raskuskiirendus g=10 m/s2 (1 m/s2=1N/kg).
2) Kui palju kuluks mäe otsa ronimiseks glükoosi, kui Juku saaks oma energia ainult glükoosi oksüdeerumisel?
3) Millistest allikatest saavad inimesed peamiselt glükoosi?
4) Kas sama massi rasva oksüdeerumisel saaks Juku rohkem või vähem energiat kui glükoosi oksüdeerumisel? Miks?


Ülesanne 3. Ammooniumkloriidi valmistamine

On antud NH4NO3, NaCl, NaOH, H2SO4 ja destilleeritud vesi.
1) Kirjutage antud valemitele vastavate ainete nimetused.
2) Kuidas saaks mainitud aineid kasutades valmistada ammooniumkloriidi? Kirjutage toimuvate reaktsioonide võrrandid.


Ülesanne 4. Ainete agregaatolekud

1) Millise perioodilisussüsteemi rühma elemendid moodustavad atmosfäärirõhul ja toatemperatuuril nii gaasilist, vedelat kui ka tahket lihtainet?
2) Millised metallid sulavad temperatuuri juures alla inimese kehatemperatuuri?
3) Miks on suurema molekulmassiga ühendeid reeglina raske gaasilisesse olekusse viia?Vastused