TARTU ÜLIKOOLI TEADUSKOOLI PÕHIKIRI


I. Üldsätted

1. Käesolev põhikiri sätestab Tartu Ülikooli Teaduskooli (edaspidi kool) eesmärgid, ülesanded, õigused ja kohustused, juhtimise, vara kasutamise ja käsutamise korra, majandustegevuse ja finantseerimise alused ning aruandluse ja järelevalve.

2. Teaduskool on arendus- ja huvialakeskusena tegutsev ülikooli asutus, mille põhieesmärk on teadusandekate ja -huviliste laste haridusvajadustega seotud koolitus- ja huvialategevuse arendamine, andekate laste arendamisega seonduvate uuringute tegemine ja ühiskonnale vajalike teenuste osutamine vastavas valdkonnas.

3. Kool tegutseb Tartu Ülikooli seaduse, ülikooliseaduse, Tartu Ülikooli põhikirja, oma põhikirja ja teiste õigusaktide alusel.

4. Põhieesmärgi saavutamiseks kool:
4.1. korraldab (täiendus)koolitust andekatele kooliõpilastele ja nende õpetajatele;
4.2. abistab õpetajaid andekatele õpilastele lisamaterjali leidmisel;
4.3. korraldab võimekamatele õpilastele mõeldud internetipõhiseid valikkursusi ja õpitsükleid (e-kool);
4.4. kogub, süstematiseerib ja kirjastab vastavat metoodilist materjali ning vahendab teiste riikide kogemusi töös andekate lastega; viib läbi vastavaid teaduslik-praktilisi uuringuid;
4.5. kureerib üle-eestiliste õpilasolümpiaadide ja -võistluste korraldamist;
4.6. valmistab ette Eesti võistkondi rahvusvahelisteks olümpiaadideks ja võistlusteks;
4.7. elavdab õpilaste teadusalast tegevust mitmesuguste huviürituste ja konkursside korraldamisega, aine-ja huviringidele õppe-metoodiliste materjalide ja õpitarkvarade vahendamisega;
4.8. kaasab õpetajakoolituse üliõpilasi huviürituste ja olümpiaadide korraldamisse, andes nii tulevastele õpetajatele vajaliku praktilise kogemuse tööks andekate lastega;
4.9. tegeleb muude põhieesmärgi täitmist soodustavate valdkondadega ja osutab ühiskonnale oma tegevusvaldkonnaga seotud teenuseid.

5. Koolil võib olla oma sümboolika, mis on kinnitatud ülikoolis kehtivas korras.

6. Kooli täielik nimetus on Teaduskool, inglise keeles The Gifted and Talented Development Centre, University of Tartu.

7. Kool on 1964/65. õppeaastal Tartu (Riikliku) Ülikooli juures ühiskondlikel alustel tööd alustanud ja 1967. a asutatud Tartu Mittestatsionaarse Matemaatikakooli (hilisema nimetusega Tartu Matemaatika-ja Füüsikakooli) ning Tartu Ülikooli Täppisteaduste Kooli akadeemiline õigusjärglane.

II. Juhtimine

8. Direktor valitakse avaliku konkursi tulemuste alusel vastavalt ülikoolis kehtivale korrale viieaastaseks ametiperioodiks.

9. Kooli direktoriks võib kandideerida isik, kellel on teaduskraad, juhtimiskogemus ja pedagoogilise töö kogemus.

10. Kooli direktor:
10.1. juhib kooli ja tagab selle tegevuse otstarbeka korralduse;
10.2. kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu, vara säilimise ning rahaliste vahendite õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest;
10.3 esindab ülikooli suhetes kolmandate isikutega kooli ülesannete täitmiseks kooli eelarve piires vastavalt rektorilt saadud volitustele;
10.4. annab üksikküsimustes korraldusi;
10.5. koostab kooli arengukava, teeb kooli nõukogu ettepanekul sellesse muudatusi ning esitab kehtestatud korras kinnitamiseks ülikooli nõukogule;
10.6. teeb rektorile kooli töötajate töölevõtmise ettepanekuid;
10.7. tagab kooli eelarve ja selle täitmise aruande koostamise, teeb neisse muudatusi ning esitab kooskõlastamiseks rektori määratud isikule;
10.8. esitab kooli nõukogule korra aastas ülevaate kooli tegevuse ja majandusliku olukorra kohta;
10.9. kinnitab oma korraldusega kooli õpilaste ja õppegruppide nimekirjad;
10.10. täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud kooli eduka tegevuse tagamiseks.

11. Kooli strateegiliseks suunamiseks moodustab rektor kooli direktori esildise alusel nõukogu. Nõukogu volituste tähtaeg on viis aastat.

12. Kooli nõukogu on seitsmeliikmeline. Kooli direktor kuulub nõukogusse ex officio. 12.1. ühe liikme kutsumiseks tehakse ettepanek haridus- ja teadusministrile,
12.2. ühe liikme määramiseks teeb ettepaneku matemaatika-informaatikateaduskonna dekaan;
12.3. ühe liikme määramiseks teeb ettepaneku füüsika-keemiateaduskonna dekaan;
12.4. ühe liikme määramiseks teeb ettepaneku bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan;
12.5. ühe liikme määramiseks teeb ettepaneku filosoofiateaduskonna dekaan;
12.6. ühe liikme määramiseks teeb ettepaneku haridusteaduskonna dekaan.

13. Kooli nõukogu
13.1. valib oma liikmete hulgast esimehe;
13.2. arutab kooli arengukava ja annab sellele oma heakskiidu;
13.3. kinnitab kooli tööplaani ja eelarve jaotuse ülikooli nõukogu kinnitatud eelarve piires;
13.4. kinnitab kooli õppeprogrammid;
13.5. kuulab ära ja kinnitab kooli aastaaruande;
13.6. teeb direktorile ettepanekuid alatiste ja ajutiste komisjonide moodustamiseks õppe- ja teadustöö korraldamise küsimuses üksikprobleemide läbitöötamiseks;
13.7. võib teha ülikooli nõukogule ettepanekuid muudatuste tegemiseks kooli põhikirjas, sealhulgas kooli tegevuse ümberkorraldamist ja lõpetamist puudutavalt;
13.8. esitab ülikooli nõukogule oma seisukoha kooli direktori kandidaatide kohta;
13.9. otsustab muid käesoleva põhikirja või teiste õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi.

14. Nõukogu esimehel on kohustus nõukogu kokku kutsuda vähemalt kaks korda aastas. Nõukogu esimehel on kohustus nõukogu kokku kutsuda ka juhul, kui seda nõuab vähemalt kolm nõukogu liiget.

15. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt viis liiget. Otsused on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Otsuseid võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.

16. Ühiskondliku kandepinna avardamiseks võib direktor kooli juurde moodustada kuratooriumi, kelle ülesandeks on kooli tegevusvaldkondadele ühiskonna suurema sotsiaalse ja majandusliku toetuse tagamine.

III. Vara ja finantseerimine

17. Kooli eelarve on ülikooli koondeelarve osa.

18. Kooli finantseeritakse riigieelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

19. Muudest allikatest saadud vahenditeks on
19.1. õpilaste õppekulude katmiseks kohalikelt omavalitsustelt laekuvad toetused;
19.2. õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppetasu, mille suurus kinnitatakse vastavalt ülikoolis sätestatud korrale;
19.3. laekumised sihtfondidest ja annetused;
19.4. laekumised põhikirjas nimetatud põhitegevusega seotud tasulistest teenustest ja kirjastustegevuse tuludest;
19.5. muudest laekumistest, mis pole vastuolus põhikirjaga.

20. Kool kasutab oma valduses olevat ülikooli vara oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks.

21. Vallasvara omandamise otsustab kooli direktor kooli eelarves selleks ettenähtud vahendite ulatuses, kui ülikooli õigusaktides ei ole kehtestatud teisiti.

22. Kooli valduses oleva varaga seotud muud tehingud (sh vara võõrandamine, rendile või muul alusel kasutusse andmine) tehakse ülikoolis kehtestatud korras.

IV. Aruandlus ja kontroll

23. Kooli direktor annab oma tegevusest aru kooli nõukogule, ülikooli rektorile või tema volitatud isikule ning ülikooli nõukogule.

24. Kooli raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse ülikoolis kehtivas korras.

25. Sihtfinantseeringute kulutamise kohta esitatakse aruanded finantseerijale viimase nõudel poolte kokkuleppel määratud korras.

V. Kooli tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine ning põhikirja muutmine

26. Kooli tegevus korraldatakse ümber või lõpetatakse kooli nõukogu ettepanekul ülikooli nõukogu otsusega.

27. Kooli põhikirja kinnitab ja teeb selles muudatusi ülikooli nõukogu.

28. Kooli tegevuse ümberkorraldamisest või lõpetamisest teatatakse õpilastele, kooli töötajatele, haridus- ja teadusministeeriumile ja teistele koostööpartneritele vähemalt neli kuud ette.Põhikiri kinnitatud TÜ nõukogu määrusega nr 12, 20.06.03